Adatkezelési tájékoztató álláshirdetés jelentkezésére

Jelen adatkezelési tájékoztató az álláshirdetésre jelentkező pályázók személyes adatainak – 2021. március 04-ét követő – tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Licit Kft. az Ön személyes adatainak kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:       LICIT Bútorgyártó és Szolgáltató Kft.

székhely:            8200 Veszprém, Stadion köz 11.

képviseli:           Babits Tamás ügyvezető igazgató

honlap:                www.licit.eu

e-mailcím:         licit@moldedplywood.com

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása. Ennek keretében a felvételi eljárás során a beérkezett jelentkezések feldolgozásához, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, az elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, amelyet a jelentkezéssel ad meg [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

4. A kezelt adatok köre

A felvételi eljárás teljes körű lefolytatásához szükségünk van az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokra (név, email cím, telefonszám) valamint az önéletrajzára és az ehhez kapcsolódó csatolt dokumentumokra.

5. Az adatkezelés időtartama

A kiválasztással és a pozíció betöltésével az adatkezelés célja megszűnik.

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

– a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé és töröljük a jelentkezők adatbázisából. A munkavállalók adatainak kezeléséről külön nyújtunk tájékoztatást.

– a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait 14 munkanapon belül töröljük a rendszerből.

Az általános, nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott pályázati dokumentumok (önéletrajz és egyéb személyes adatok, esetleges feljegyzések) automatikusan törlésre kerülnek. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti személyes adatai törlését a licit@moldedplywood.com-ra küldött e-mailben.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az álláshirdetési folyamat során az Adatkezelő külső adatfeldolgozó partnerrel nem áll kapcsolatban, az adatok feldolgozását/kezelését saját hatáskörben végzi.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A felvételi eljárás időszakában az Ön személyes adatait az Adatkezelő munkatársai (kizárólag a felvételi eljárásban résztvevő személyek), feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek ill. külföldre nem történik.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (1) előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz is fordulhat. Jogairól részletes tájékoztatást a www.licit.eu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve a licit@moldedplywood.com e-mailcímre, vagy a 8200 Veszprém Stadion köz 11. címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Frissítve: Veszprém, 2021. március 04.

(1) GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

We use cookies to give you the best experience.
Pályázat Pályázat